מתחברים בשמחה לנשמה.

לימוד יום שלם בכוללים

לימוד יום שלם בכוללים

320

לימוד יום שלם בכוללים לע"נ , הצלחה ולכל הישועות

כתב האלשיך הקדוש  חצות לילה אקום להודות לך, מכאן למדים שהקם בחצות ללמוד מחובר עם הצדיקים שבגן עדן שלומדים אז לפני השכינה, וידוע שבכולל חצות יושבים תלמידי חכמים

שהוגים בתורה הקדושה  ובתורת הסוד כל השנה כולה ומדירים שינה מעיניהם וידוע כי הלומד בלילה בחצות, נותן כח לשכינה הקדושה.

תנא דבי רבי חייא כל העוסק בתורה בלילה שכינה נגדו, שנאמר: "קומי רוני בלילה" לראש אשמורות, שפכי כמים לבך (תמיד ד' לה')

מובא בזוהר הקדוש: הנה ברכו את ה', העומדים בבית ה' בלילות, אינון אקרון עבדי ה', אלין אתחזון לברכא למלכא וברכתא דיליהון ברכתא, הדא הוא דכתיב שאו ידיכם קדש וברכו את ה'.

על כן זכות גדולה ועצומה ביד המחזיקים והתורמים באופן קבוע, ויעלה לנדיבים התומכים בהם המעלות האלו של הקמים מחצות ואילך, שכרם יהיה כפול ומכופל מן השמים.

בהקדשת לימוד תורה יום שלם בכוללים של מוסדות בית אל,  אתם נעשים שותפים בשעות יקרות של לימוד תורה ע"י תלמידי חכמים.

זכות גדולה זו ניתן להקדיש לעילוי נשמת יקירכם, להצלחה  או לרפואה בכל יום שתבחרו.

יהי רצון שנזכה כולנו לתורה השלמה שתאיר את העולם באור יקרות, במהרה בימנו אמן.

קטגוריה: