מתחברים בשמחה לנשמה.

תיקון לנפטרים

21 שאלות שכדאי לדעת לפני שעושים את תיקון הנפטרים.

 

לחץ למידע על התיקון הקרוב 

 

 לשאלות נוספות בענין תיקון לנפטרים 

לקראת תיקון הנפטרים הקרוב ולאור השאלות הרבות וההתעניינות הגוברת בציבור אודות תיקונים אלו.

ערכתי בס"ד שאלות ותשובות להבהרת הנושא, ובזה החילי בס"ד.

שו"ת בענין תיקון נפטרים

1. למי תיקון נפטרים מיועד?
אדם בחיים חיותו נכשל בחטאים, ואין צדיק בארץ אשר יעשה טוב ולא יחטא. וכל חטא מייצר פגם בעולמות העליונים, ועל האדם שחטא לתקן את אותו הפגם. כשאדם עדיין בחיים הוא יכול לתקן את הפגם ע"י שמקבל קצת צער או תשובה בעולם הזה, וזה מועיל הרבה לכפרת עוונותיו בעולם הבא.
כי הרי כאשר האדם בחיותו הוא כחי הנושא את עצמו שבמעט טורח יש ביכולתו להרים הרבה, וממילא בקצת יסורים בעוה"ז מתכפרים לו ייסורי גיהנם רבים.
משא"כ לאחר שנפטר לבית עולמו, ענין המירוק של חטאיו הוא כבר לא עצמי אלא כדבר חיצוני, ולכן הזיכוך שהוא נצרך אליו כרוך בטורח וצער גדול ועצום.
אך כל זאת כלפי מירוק עצמו על ידו, או על ידי יסורי הגיהנם. אך כאשר יש אפשרות שהנפטר ימורקו עוונותיו ע"י צער או לימוד האחרים שמקדישים לו, יש בזה שני מעלות, אחד שעדיין נחשב כחי נושא עצמו, שהלוא מקבלים זאת בשביל כפרת עוונותיו. שתיים, היות והנפטר כבר נמצא בעולם האמת, הלימוד תורה שאנו לומדים עבורו אינו נשקל לעילוי נשמתו כמו סתם לימוד אדם הלומד בחיים חיותו, אלא בבחינה רוחנית אחרת המותאמת למצבו העכשוי.

והן אמת שאין לנו הבנה בזה, מכל מקום ניתן ללמוד זאת מהזוהר חדש והמדרשים כמו בענין המעשה עם רבי עקיבא שלימד את הבן של הרשע לומר קדיש ולימוד תורה, והועיל להוציא אביו שהיה רשע גמור מגיהנם ולהושיבו בגן עדן!

וכן לימוד שבעה כורתי ברית שעושים בעולם הזה מועיל להוציא הנפטר מגיהנם. כאשר העיד בזה ר' יהודה פתייה שבאו הנפטרים פעמים רבות בחלום וסיפרו שהעלום לגן עדן. וזהו דבר פלא גדול הכוח שיש לנו להועיל לנפטרים ישתבח שמו.

2. האם צריך לעשות תיקון זה גם לאדם שהיה צדיק, ומה בדיוק גורם תיקון זה לנפטר?
עשיית תיקון נפטרים עושה נחת רוח גדולה לנפטר להושיעו ולהצילו מכף הקלע ומגלגולי הדומם צומח חי מדבר ואף מציל מדינה של גהינום ומכניסו לגן עדן.
ע"פ הנכתב במאמרי רבותינו ז"ל, אין נחת רוח בעולם שיכול הבן לגרום להוריו יותר מן התיקון הנפטרים שבזה .
תיקון זה מועיל גם כאשר אין האב מציל את בנו וגם כאשר הנפטר הרשיע הרבה, יש בידי התיקון הזה להצילו ולהביאו למנוחתו.

3. האם לא מספיק שהבנים או הקרובים אומרים את הקדיש כל יום?
תיקון לנפטרים מועיל לפעמים יותר מקדיש לעילוי נשמת הנפטר כי בזה פודים את נפשו מרדת שחת ומתקנים אותו תיקון גמור וילך למנוחתו בכבוד.
וצריך להבין דבר חשוב, שגם אם הנפטר עשה בחיים חיותו הרבה צדקות ומצוות וכו' יקבל עונש על עבירותיו ואח"כ יקבל שכר על זכויותיו בגן עדן לעלות ממדרגה למדרגה כפי ערך זכויותיו והזכיות שעושים עבורו. אבל כשעושים לו תיקון נפטרים ומעתירים בעדו בתפלה מצילים אותו מרדת שחת ומקרבים אותו לעלייה לגן עדן.
חשוב לדעת: אף אם עושים קרובי הנפטר הרבה דברים לעילוי נשמת הנפטר כגון חלוקת צדקות ואף חלוקת אוכלים כל שהם שיברכו עליהם לעילוי נשמתו, אין מועיל לנפטר כמו שעושים תיקון נפטרים. ואדרבה כדאי שיביא את הכיבוד למעמד תיקון הנפטרים ולאחר התיקון יברכו גם כן על מיני המזון לעילוי נשמת הנפטרים, וזה יוסיף ביותר לעילוי נשמת הנפטר.

4. האם יש לי חיוב לעשות זאת להורים שנפטרו מצד מצוות כיבוד אב ואם?
ברור לחלוטין שעשיית תיקון נפטרים הוא בכלל כיבוד אב ואם! הגמ' בקידושין לא ע"ב אומרת 'מכבדו בחייו ומכבדו במותו'.

5. עשיתי שנה שעברה את התיקון הזה, האם יש ענין לעשותו שוב כל שנה?
שאלה מצויינת! תיקון נפטרים מסוגל להועיל גם לאדם שהיה רשע בחיים חיותו בעולם הזה וגם לאדם צדיק. ומי יעמוד בסוד ה' כמה מדרגות אנו מצליחים להעלות אותו בכל פעם, ולכן חשוב לעשות זאת שוב ושוב, בכדי להעלות אותו מדרגה אחר מדרגה כמה שניתן.

6. מתי אפשר להפסיק לעשות את התיקון נפטרים לאדם?
מובא ברבותינו שאם המת נגלה בחלום לאחד מאוהביו או קרוביו או יורשיו והוא – הנפטר- לבוש בגדים, אינו חולה אינו עצוב ומאיר פנים. ידע העושה שהועיל לו ביותר והצילו מדינה של גהינם.

7. מתי יש סימן מובהק שצריך לעשות תיקון נפטרים?
כל נפטר רואי לעשות עבורו תיקון זה, אך אם המת נגלה בחלום לאחד מאוהביו או קרוביו או יורשיו, והוא נראה שהוא בצער, או ערום, או חולה, או שבגדיו מטונפים, או שהוא בוכה בחלום. סימן הדבר שהמת מבקש ביותר שיעשו דבר לעילוי נשמתו והוא בצער גדול. וכדאי מאוד שיעשו עבורו תיקון נפטרים. ופעמים רבות שיבוא בחלום שנית להודיע שנתקן והוא יהיה מליץ יושר גדול עבור מי שמסייע בעדו ע"י תיקון הנפטרים

8. כמה זמן מהפטירה של האדם כבר צריך וכדאי לעשות תיקון זה?
האמת שטוב להזדרז לעשות תיקון זה כמה שיותר מוקדם לפטירה ושעה אחת קודם הרי הוא משובח. ואם יעשו תיקון זה בתוך שבעה לאבילות יצילו את הנפטר מחיבוט הקבר.

9. האם אין קפידא בשמים שעושים תיקונים כאלה לנפטרים?
אדרבה ואדרבה בשמים שמחים כשעושים תיקון לנשמות ואין כעס כלל על העושה דבר זה. ואדרבה בזכות תיקון זה שמציל אדם מן הדין שמגיע לו לפי עוונותיו, משגרים לעושה התיקון ברכה וישועה. וע"פ המובא בחז"ל מי שרגיל לעשות תיקון זה גורם לביאת משיח צדקנו, כי אחר שיגמרו הבירורים וכל הניצוצות יעלו למקומם הקדוש, יוכל משיח צדקנו להגיע במהרה אכי"ר.

10. האם צריך לעשות תיקון בנפרד לכל אחד או אפשר לעשות להרבה נפטרים ביחד?
תיקון נפטרים אחד וודאי מועיל לכמה וכמה נפטרים כי הרי מקובלנו ש'נר לאחד נר למאה' אך כמובן שאם יעשו תיקון מיוחד בעבור נפטר אחד מעלתו שבעתיים באשר מתרכזים רק בו ובוודאי מכוונים עליו ביותר.

11. מה בדיוק עושים בתיקון נפטרים?
הלימוד נעשה כמובן במנין אנשים יראי שמים לומדי תורה, והוא כולל קריאת כל ספר תהלים, וכן שבעה כורתי ברית. ויש סדר מיוחד לעריכת התיקון כידוע לעוסקים בזה.
תיקון נפטרים בדרך כלל עושים בבית הכנסת ומוציאים ספר תורה מההיכל ומניחים אותו על התיבה ועורכים הקפות סביבו.
קודם התיקון נפטרים מכינים נרות להדלקה לע"נ הנפטרים ומטבעות לצדקה וכן שבעה שופרות ושבעה תוקעים כדי לתקוע בהם באמירת י"ג מידות.

12. למה התיקון עולה כסף?
התיקון כעיקרון לא עולה כסף אם עושים אותו בני משפחת הנפטר או קרוביו. אך רוב האנשים לא יודעים ולא מסוגלים לערוך תיקון זה כמו שצריך. ולכן צריך לקחת 10 אברכים לפחות שיקדישו מזמנם לערוך תיקון זה.
משך הזמן שלוקח לערוך את התיקון הוא למעלה משלוש וחצי שעות (אחד התיקונים הארוכים שיש). ולכן צריך לשלם כדי שנוכל לשלם לאברכים אלו שיפנו עצמם לזה ויעשו זאת ברצון ובשמחה. מעבר לכך שהכסף המשולם לאברכים נחשב כצדקה לאחזקת לומדי תורה ומועיל ביותר לעילוי נשמת הנפטר כחלק מתיקון נפטרים זה.

13. מתי ביום אפשר לעשות תיקון זה?
תיקון נפטרים עושים רק ביום כדי שלא להתגרות בחיצונים ונמצא שכרו בהפסדו.

14. האם תיקון לנפטרים יכול להועיל גם לנפטר שחטא בגזל?
אדם שגזל חייב להחזיר גזילתו, וכל עוד לא יחזיר לא יתכפר עוונו, אלא שאם הנפטר חטא בגזל יוכל להועיל לו תיקון זה בכדי שיחזור בגלגול לעולם הזה ויהיה לו יכולת להחזיר גזילתו.

15. האם תיקון לנפטרים מועיל למי שהתאבד?
שאלה מצויינת! וודא שתיקון זה יועיל גם לנשמה אומללה כזאת. אך מורנו הבן איש חי כותב בספרו לשון חכמים שיש ענין גדול לעשות תיקון מיוחד לאדם שאיבד עצמו לדעת, וזה תיקון נוסף לתיקון הנפטרים הכללי.

16. מי תיקן את התיקון הזה?
הענין של היכולת שלנו להועיל ולתקן את נשמות הנפטרים כבר מופיעה בגמ' עם הסיפור עם רבי עקיבא הידוע. אך את סדר התיקון שאנו עורכים כיום תיקון רבי יהודה פתיה שהיה מקובל אלוקי שנפטר לפני כשמונים שנה לערך בעל ספר מנחת יהודה ועוד.

17. האם התיקון צריך להיעשות בצום?
לא, תיקון זה יכול להיערך אף ביום רגיל. אנו עורכים אותו בצום עשרה בטבת מכמה סיבות. אחד כדי להשביח את התיקון מבחינת הצער שיש בזה לת"ח עורכי התיקון וזה וודאי מועיל לנשמת הנפטרים, לפום צערא אגרא, כלומר לפי הצער השכר. וכן גם מבחינה טכנית בימי צום אין לאברכים כולל אחה"צ ויש בידם יכולת להתפנות לעריכת התיקון הארוך הזה ללא שמתבטלים מלימודם הקבוע.

18. כמה עולה התיקון אצלכם?
ראשית נבהיר שוב, כאמור לעיל כל הכספים הולכים לאברכים עורכי התיקון ואחזקת התורה והוא צדקה לעילוי נשמת הנפטרים.
בתיקון הכללי שנערך:  101 ₪ לכל שם.
תיקון פרטני לנפטר: 3600 ₪
וה' יעזרנו על דבר כבוד שמו, שנזכה בכח מעשנו להעלות כל ניצוצות הקדושה ולקרב משיח צדקנו במהרה בימינו אמן

הרב שלום פרץ שליט"א – ראש בית ההוראה, וראש מוסדות בית א-ל בני ברק

 יש לך שאלה נוספת בעניין תיקון נפטרים או שאתה
רוצה להעביר שמות לתיקון מיוחד זה?

צלצל עכשיו 03-5779500

 

מידע נוסף: ספר סדר תיקון נפטרים

להלן מידע נוסף בנושא תיקון לנפטרים

כיצד ניתן לעשות נחת רוח לעילוי נשמת הקרובים לנו: אבא, אמא, אשתי וכו'?

לא מעט אנשים מתחבטים בשאלה שטורדת את מנוחתם, כיצד ואיך יוכלו לגרום לנחת רוח לנשמת יקיריהם שנפטרו מהעולם?
התשובה לכך פשוטה – תיקון נפטרים.

הצדיק המקובל רבי יהודה פתיה כתב שתיקון זה מביא לנחת רוח גדול לנשמות הנפטרים ומציל אותם מן הדין, בכח תיקון הנפטרים לתקן את נשמת הנפטר, להוציא אותו מייסוריו ולהעלות אותו לגן עדן.
אנשים רבים שנהגו לעשות את התיקון הזה לקרוביהם מספר פעמים, מספרים כי אותם נפטרים הגיעו אליהם בחלום כאשר הם לבושים לבן ונראים שמחים ומאירים מה שאומר שתיקון הנפטרים עשה טוב לנשמתם בעולם העליון.

רבי יהודה פתיה מוסיף גם שאדם שהשם שלו קרוי על אדם שנפטר בקיצור שנים, מחובתו לעשות את התיקון הזה לנפטר על מנת שהוא לא יפטר מהעולם חלילה בקיצור שנים.

תיקון הנפטרים - השתתפות

מידע בנושא תיקון נפטרים

האם צריך להגיע ולהשתתף בתיקון?

אין צורך להגיע במיוחד בשביל להשתתף וליטול חלק בתיקון הנפטרים, מספיק רק למסור את שם הנפטר ושם אמו, לתת את סכום הפדיון שמגיע לאברכים עורכי התיקון ואחזקת התורה וכן גם להוצאות סעודת המצווה באותו תיקון  ואנחנו מוסדות בית אל בבני ברק נעשה את התיקון עבור הנפטרים.

תיקון נפטרים יכול להועיל לכל אחד או שיש נפטרים שזה עלול להזיק להם?

תיקון נפטרים - התיקון לנפטרים  

התיקון מועיל לכל נשמה ונשמה ולא רק שזה לא מזיק לנפטר אלא התיקון הוא ממש חסד של אמת עם המת ומסיבה זו חשוב של אחד יעשה לקרוביו שנפטרו את התיקון  ובזכות זה הנפטר ימליץ עליו יושר בעולם העליון.
כל הנשמות כמעט רוצות לבוא על תיקונן אודות מעשים לא ראויים שבצעו בעבר שבהן הן נדונות וע"י שעושים תיקון לנפטרים, מתקנים את הבעיה שלהם.

מה התיקון עושה לנפטרים?

התיקון שעושים לנפטרים מועיל מאד לנשמתם בעולם העליון, קיימים סיפורים רבים על נפטרים שבאו בחלום לקרובים שלהם ובקשו מהם מפורשות שיעשו בשבילם את התיקון ולאחר שעשו את התיקון עבורם, הם התגלו אליהם בחלום כאשר הם הודו להם או שהם נראו שמחים במיוחד.

תיקון הנפטרים מטרתו להעלות את הנשמה וגם שלא יהיו מקטרגים בדרך. זאת אומרת, מלאכי חבלה שנבראו מהחטאים ושיטענו שאותו נפטר שייך לנו, ולכן תיקון הנפטרים מטרתו לעצור את הסחף.

מה עושה התיקון לנפטר 

האם ניתן לעשות את התיקון רק בשנה הראשונה לפטירה?

אין חשש או עיקוב לעשות את תיקון הנפטרים בשנה הראשונה לפטירה ניתן תמיד לעשות את התיקון גם לאחר הרבה שנים  ולא משנה גיל הפטירה, בכל זמן שעושים את התיקון לנפטר, זה מועיל מאד לנשמתו ומעלה אותה מעלה מעלה במיוחד לאנשים שנפטרו במיתות משונות או לפני שעשו תשובה בהיותם בחיים.
לכן חשוב לדעת שהתיקון ומעשים טובים, לימוד תורה וחסד שאנו עשוים בעולם הזה, מביאות לשמחה ולנחת לנפטר ולכן מומלץ לעשות את התיקון לנפטר כיוון שזה חסד אמיתי ואהבת חינם ללא מטרת רווח.
מדוע התיקון נעשה בתשלום?

התשלום עבור התיקון הינו הולך לצדקה לעילוי נשמה, את התיקון עורכים תלמידי חכמים שעוסקים בתורה והם מקיימים את התיקון בטרחה מרובה ובנוסף יש את סעודת המצווה שמתקיימת לאחר התיקון שכל הברכות שמברכים באותה סעודה יהיו לעילוי נשמת הנפטרים. 

הקדשה לעילוי נשמת הנפטר

הקדשה תיקון נפטרים  

התיקון החשוב הזה של תיקון הנפטרים הינו מועיל לכל נשמה ונשמה.
אין לתאר ואין לשער את נחת הרוח שהתיקון הזה עושה לנשמת הנפטר שיכולה לעלות מעלה מעלה בזכות התיקון שנותן לנשמה מזון רוחני שהיא זקוקה אליו בעולם האמת ולכן התיקון הינו מתנת חינם יקרה שאין כמוה.

תפילה תיקון נפטרים 


מה זה לעילוי נשמת
על פי היהדות עילוי נשמה הוא שהנשמות של הנפטרים יכולות לעלות מהיכן שהם נמצאים למקום גבוה יותר, נתינה של כח לנשמה להתחבר טוב יותר עם החלקים הכלולים בה כך שלנשמה תהיה את היכולת להתעלות ולעלות דרגה אחר דרגה. ולכן כל פעולה רוחנית שאנו עושים היא טובה לעילוי נשמת הנפטר כמו: נתינת צדקה לעילוי נשמת, אמירת קדיש, אמירת משניות וקריאת תהילים תפילה וברכות בכוונה ועוד.
כל מעשה טוב שאנו עושים לא רק שמביא תועלת בעולם הזה אלא גורם לשמחה ונחת רוח לנפטרים.

מה עושים לעילוי נשמת הנפטר

לאחר שאדם נפטר, בכל מצב בו נמצאת הנשמה שלו, יש לנו היהודים את את הדרכים להשפיע על עליית הנשמה מהמקום הנוכחי בו היא נמצאת למקום גבוה ונעלה יותר ואת זה ניתן לעשות על ידי קיום מצוות כמו אמירת קדיש, תפילה להעלאת נשמה, תהילים לאזכרה לפי שם, סעודה לעילוי נשמת הנפטר.
גם לימוד תורה ועשיית צדקה וחסד שמקדישים אותם הצאצאים ומוקירי זכרם של הנפטרים מביאים אף הם לעילוי נשמתם.

תיקון לנפטר מביא לעילוי נשמה גבוה ונשגב כמאמר הרב הקדוש רבי יהודה פתייה זצ"ל
"נכספה נפשנו להועיל ולהיטיב, באחד מהחסדים הכבירים עם נשמת יקיריכם.
וזו לשון הטוהר של חמדת ליבנו הרב יהודה פתייה זצ”ל בספרו “מנחת יהודה”:אם היורשים רצונם לעשות נחת רוח למת, להושיעו ולהצילו מכף הקלע ומדינה של גיהנום, שהוא נידון בהם,אין שום אופן, כי אם לשפוך שיח בפני מלכו של עולם בעד המת ההוא. ויקבצו עשרה אנשים כשרים יודעי ספר ויעשו למת סדר התיקון שכתבנו”.

פעולות שאנו עושים בעולם הזה כמו גם התיקון לנפטר, מביאות להשפעה עצומה בעולמות עליונים ולתיקון הנפטרים יש קשר, השפעה ועליית נשמה גבוה לנפטר.

מה הוא עיקר התיקון?

תיקון הנפטרים הוא בא להרבות בתפילות ותחנונים לפני בורא עולם על מנת להציל את המנוח ולגרום לו להגיע למנוחת עולמים וזה על ידי הגדלה וריבוי הזכויות של לימוד התורה.
על סמך היסוד הזה, יסד המקובל רבי יהודה פתיה את תיקון הנפטרים שבנוסף למעשים הטובים וזכות נתינת הצדקה ללומדי התורה, להרבות עבורו בשמים בזכויות שיעשו נחת רוח לנשמתו.

תיקון הנפטרים ע"י הרב יהודה פתיה זצ"ל מאתר במדויק את מה שחסר לאותה נשמה ולהביא לתיקון של אותו קלקול וחסרון, לא כל אחד יודע לעשות תיקון הנפטרים כהלכתו, צריך לדעת לפנות לרבנים צדיקים ומוכרים כאנשים מהימנים.

האם אפשר לעשות הפרשת חלה לעילוי נשמת?

האם מותר לאבלים  בתוך שנת האבל לעשות טקס הפרשת חלה יחד עם ציבור גדול של  נשים לעילוי נשמת הנפטר?

כל מצווה ומעשה טוב שאנו עושים, זה עילוי נשמה וקורת רוח, גם הפרשת חלה ברוב עם הדרת מלך הינה נחת רוח גדולה.
אבא שלי נפטר לפני חודש, מה אפשר לעשות לעילוי נשמתו?

לאחר פטירת האב, הבנים של הנפטר צריכים במשך 11 חודש לומר עליו קדיש בזמן התפילות במניין של עשרה אנשים, כאשר אין בנים לנפטר אז כל קרוב משפחה מעל גיל בר מצווה יכול לומר את הקדיש.

לימוד משניות – משנה זה אותיות נשמה ולימוד המשניות גם הם טובים לעילוי נשמת הנפטר

יש גם את העשיית צדקה וחסד לעילוי נשמת הנפטר
לימוד תורה זה עילוי נשמה גדול 

תיקון הנפטרים לעילוי נשמת הנפטר – יש גם סדר שלם של תיקון נפטרים שקשה לערוך אותו לבד. הוא נערך על ידי תלמידי חכמים לומדי תורה והעשייה של התיקון מביאה לתועלת גדולה לנשמת הנפטר.

כיצד נוכל לעזור ליקירנו שנפטרו? 

אנשים שנפטרו מהעולם, זקוקים לזכויות רבות, וכיצד הם יקבלו אותם? על ידי כך שנגביר במצוות, מעשים טובים ולימוד תורה וכמובן שנמנע מעבירות ומעשים לא טובים.
אותם נפטרים כשהיו בחיים, המצוות שהם קיימו, קדמו אותם למטרה שאליה היו אמורים להגיע לעומת העברות שהרחיקו מאותה מטרה אך לאחר שהם נפטרו ויצאו מהעולם, מה שהם הספיקו לעשות הספיקו ואת מה שנעשה אין להשיב אבל הקרובים לנפטר יכולים להביא לו את אותם זכויות שעל ידי קיום מעשיו הטובים, לימוד התורה וכמובן תיקון הנפטרים, הכל הולך לזכותו של הנפטר.

תיקון הנפטרים

המקובל האלוקי רבי יהודה פתיה מביא בספרו מנחת יהודה – רוחות מספרות ש"לאחר שהאדם נפטר מהעולם, נפרעים ממנו על כל חטאיו טרם כניסתו לגיהנום ברוב מציאות של עונשים שכולם נקראים גילגולים ר"ל והם כי יתגלגל האדם בדומם, צומח, חי או מדבר וכמעט רוב בני האדם אינם נמלטים מלהתגלגל בגלגולים הללו ואע"פ שהאדם צדיק, הקב"ה לא מקבל שום שוחד".
שזה אומר שאדם יקבל שכר כפי מה שמגיע לו עבור המצוות שהוא קיים ואילו את העבירות שעשה, בורא עולם ילבן היטב וינקה אותן על מנת להיטיב עמו בעולם הבא.

וידוע הדבר כי "אין צדיק בארץ שיעשה טוב ולא יחטא" כל אדם שנפטר מהעולם גם אם הוא זכה ללמוד תורה והרבה במעשים טובים, נשמתו עדן יוטב לה כאשר יעשו בעבורה את תיקון הנפטרים.

כיצד עושים את תיקון הנפטרים?

את התיקון עורכים תלמידי חכמים יראי שמים שמשכימים קום לתפילה בנץ באשמורת הבוקר ומיד לאחר התפילה הם קוראים את התיקון, עורכים תפילה להעלאת נשמה ועורכים הקפות סביב הספר תורה.

בכוח התיקון לתקן את נשמת הנפטר, להוציא אותו מייסוריו ולהכניסו לגן עדן.
אנשים רבים נהגו לערוך תיקון נפטרים לקרובים שלהם במשך מספר פעמים ואז זכו לראות את אותם קרובים שנפטרו מופיעים אליהם בחלום לבושים לבן והפנים שלהם שמחות ומאירות.
כיוון שכך, ישנה זכות גדולה ועצומה שכל אחד יעשה את התיקון לנפטר עבור מכרים שנפטרו שזה בבחינת חסד של אמת עם הנפטר, הוא עושה טובה לנפטר מבלי לצפות לתמורה וזכות זו של תיקון הנפטרים תעמוד לו ותהיה לו בשמים למליץ יושר.


מעלת תיקון הנפטרים

האם לנו האנשים שחיים בעולם הזה, יש את היכולת להשפיע על נפטרים שנמצאים בעולם האמת?

אחד מהדברים שרוב האנשים אינם מודעים לכך הוא, האפשרות של האדם החי להשפיע על נשמת הנפטר בעולמות העליונים, ניתן לעשות זאת באמצעותו כמה דרכים, כאשר הבולטת ביניהן היא תיקון נפטרים.

כל אדם יכול להשפיע על קרוביו שנפטרו הן לטוב והן למוטב.
אדם שאינו שומר תורה ומצוות ועושה מעשים שאינם הגונים, זה מביא לנפטר צער גדול.
כאשר בני משפחתו של המנוח הולכים בדרך ה' ועושים את רצונו, זה מביא שמחה עצומה לנשמתו.
דרך נוספת וחשובה שיכולה לסייע לנפטר הוא לעשות עבורו את תיקון הנפטרים.
כאשר עושים את התיקון לנפטר, מעלים את נשמתו וגורמים שלא יהיו לה מקטרגים בדרך שהם למעשה מלאכי חבלה שנוצרו מהעוונות שלו שיכולים לטעון, הנפטר שייך לנו, ולזה תיקון הנפטרים מיועד, להציל את נפשו, לשמור עליה ולהעלותו לעליונות גבוהים ונשגבים.

האם אפשר לעשות לבד את תיקון הנפטרים

לא כל אחד יכול לעשות את תיקון הנפטרים מסיבות מסוימות או טרדות הזמן והתקופה

את התיקון לנפטר צריכים לעשות תלמיד חכמים עוסקים בתורה אשר יודעים איך וכיצד לערוך את התיקון, כדי לטפל בשן כואבת הולכים לרופא שיניים ולא מטפלים לבד כך להבדיל, כאשר רוצים להעלות את נשמתו של המנוח ולזכך אותה, פונים לרב תלמיד חכם שיודע כיצד ומתי לעשות את התיקון, טוב לערוך את התיקון בביה"כ במניין שיאמרו לאחריו קדיש.

האם תיקון הנפטרים עלול להזיק לנפטר

תיקון נפטרים לא רק שאינו מזיק לנפטר אלא הוא מביא תועלת עצומה לנשמתו של המנוח

האם התיקון מועיל אם הילדים של המנוח אינם שומרים תורה ומצוות 

תיקון הנפטרים מזכה את הנפטר גם כאשר בני משפחתו אינם הולכים עדיין בדרך התורה, כמובן 

כאשר ילדיו של הנפטר שומרים תורה ומצוות, זה בוודאי משמח עוד יותר את הנפטר.

האם צריך לעשות את התיקון גם לאדם שהתאבד לא עלינו?

כל דבר שעושים לעילוי נשמה של הנפטר עושים גם עבור אדם שהתאבד ל"ע מלבד ענייני כבוד כמו הספדים וכו', אך בד"כ, אדם שהתאבד, הוא עושה את זה מתוך מצב נפשי קשה מאד ולכן ניתן לעשות לו ענייני כבוד כמו אדם רגיל.

יתרה מכך, כל לימוד וצדקה וכל תיקון שעושים לעילו נשמתו זה מועיל לו למרות שלפי האר"י הקדוש המאבד את עצמו לדעת, אין לו חלק לעולם הבא, אומרים המקובלים שאמנם אין לו חלק כפי שראוי היה להיות לו אך יש לו חלק אחר שהבורא יתברך מעניק לו בתור צדקה לאחר שריצה את עונשו. הראוי לו. ולכן כל מעשי צדקה וחסד, לימוד תורה ואף תיקון נפטרים שעושים עבור עילוי נשמה של המתאבד, מועילה לו וחשוב גם להתחזק בענייני קדושה, צניעות, ויראת שמים לעילוי נשמתו.

האם תיקון הנפטרים מועיל לאדם שאינו שומר תורה ומצוות?

אדם שאינו מוחזק לאדם כשר שלא הלך בדרך התורה, צריך לאסוף עשרה אנשים תלמיד חכמים על מנת לעשות את סדר תיקון הנפטרים ועושים עבורו את התיקון שלוש או ארבע פעמים עד שרואים אותו בחלום לבוש בגדים ופניו אינם נראים חולות או עצובות.

האם מותר לעשות את תיקון הנפטרים מכספי מעשר?

ניתן לשלם את הוצאות התיקון לנפטר גם מכספי מעשרות.

איזה עוד דברים ניתן לעשות לעילוי נשמה מלבד תיקון נפטרים?

כל מצווה שעושים וכל דבר שבקדושה, הוא מביא לעילוי נשמה לנפטר

כמו לדוגמא: לימוד תורה ומשניות, צניעות, שמיעת שיעורי תורה, כיפה, ציצית ותפילין, לימוד יומי של 2 הלכות שמירת לשון, אמירת תהילים, גמילות חסדים, תרומה של ספרי קודש לבית כנסת, הכנסת ספר תורה, הדלקת נר נשמה ועוד. 

כל מצווה ומעשה טוב שאנו עושים, אנו מעלים את הנשמה בגן עדן.

האם ניתן לעשות את התיקון גם לאנשים שנפטרו בגיל צעיר, ילדים למשל?

גיל הפטירה אינו משנה וגם אין זה משנה אם הוא נפטר לפני הרבה שנים או אפילו שנה.

תיקון נפטרים מועיל לכל נשמה בכל זמן ואין לתאר ולשער את הנחת רוח שהתיקון הזה עושה לנשמת הנפטר שלאחר התיקון היא עולה ומתקדשת בזכות אותו תיקון.

התיקון למעשה נותן לנשמה מעין מזון רוחני שהיא זקוקה לו בעולם האמת. תיקון הנפטרים הוא מתנת חינם יקרה וחסד של אמת.

האם יש תאריך מסוים בו עורכים את תיקון הנפטרים?

את תיקון הנפטרים עושים ביום מיוחד כמו: ערב ראש חודש, או יום הילולה של צדיקים שאז זה זמן שיש בו קדושה, כוח רוחני וכן עת רצון גדולה.

בזמן המסוגל הזה, רבנים ותלמידי חכמי יראי שמים, עורכים את התיקון, התפילות, הקדיש, קריאת תהילים.
כמו כן הם מקיימים הקפות עם ספרי תורה, תוקעים בשופרות ועורכים סעודת מצווה כאשר כל הברכות והתפילות האם לעילוי נשמות הנפטרים המוזכרים בתיקון.

כמו כן ישנה תועלת רבה לנשמה ותיקון לנשמה כאשר אומרים לעילוי נשמתה את אותיות השם של הנפטר או הנפטרת ולאחר מכן את אותיות נשמה – הכל בפרק תהילים קיט.

לדוגמא: אם למשהו קוראים "יוסף" אז אומרים את אותיות השם יוסף ואותיות נשמה = יוסף נשמה

מי שרוצה להדר – יכול לומר את שם הנפטר בצירוף שם אמו ואז את האותיות נשמה

דוגמא: יוסף בן רחל

אז לומר את האותיות שבפרק תהילים קי"ט: יוסף בן רחל נשמה

לנוחותכם מצורף כאן כל פרק תהילים קיט

א אַשְׁרֵי תְמִימֵי דָרֶךְ, הַהֹלְכִים בְּתוֹרַת יְהוָה.
ב אַשְׁרֵי נֹצְרֵי עֵדֹתָיו, בְּכָל לֵב יִדְרְשׁוּהוּ.
ג אַף לֹא פָעֲלוּ עַוְלָה, בִּדְרָכָיו הָלָכוּ.
ד אַתָּה צִוִּיתָה פִקֻּדֶיךָ לִשְׁמֹר מְאֹד.
ה אַחֲלַי יִכֹּנוּ דְרָכָי לִשְׁמֹר חֻקֶּיךָ.
ו אָז לֹא אֵבוֹשׁ בְּהַבִּיטִי אֶל כָּל מִצְו‍ֹתֶיךָ.
ז אוֹדְךָ בְּיֹשֶׁר לֵבָב, בְּלָמְדִי מִשְׁפְּטֵי צִדְקֶךָ.
ח אֶת חֻקֶּיךָ אֶשְׁמֹר, אַל תַּעַזְבֵנִי עַד מְאֹד.

ט בַּמֶּה יְזַכֶּה נַּעַר אֶת אָרְחוֹ? לִשְׁמֹר כִּדְבָרֶךָ.
י בְּכָל לִבִּי דְרַשְׁתִּיךָ, אַל תַּשְׁגֵּנִי מִמִּצְו‍ֹתֶיךָ.
יא בְּלִבִּי צָפַנְתִּי אִמְרָתֶךָ, לְמַעַן לֹא אֶחֱטָא לָךְ.
יב בָּרוּךְ אַתָּה יְהוָה, לַמְּדֵנִי חֻקֶּיךָ.
יג בִּשְׂפָתַי סִפַּרְתִּי כֹּל מִשְׁפְּטֵי פִיךָ.
יד בְּדֶרֶךְ עֵדְו‍ֹתֶיךָ שַׂשְׂתִּי כְּעַל כָּל הוֹן.
טו בְּפִקֻּדֶיךָ אָשִׂיחָה, וְאַבִּיטָה אֹרְחֹתֶיךָ.
טז בְּחֻקֹּתֶיךָ אֶשְׁתַּעֲשָׁע, לֹא אֶשְׁכַּח דְּבָרֶךָ.

יז גְּמֹל עַל עַבְדְּךָ אֶחְיֶה, וְאֶשְׁמְרָה דְבָרֶךָ.
יח גַּל עֵינַי וְאַבִּיטָה, נִפְלָאוֹת מִתּוֹרָתֶךָ.
יט גֵּר אָנֹכִי בָאָרֶץ, אַל תַּסְתֵּר מִמֶּנִּי מִצְו‍ֹתֶיךָ.
כ גָּרְסָה נַפְשִׁי לְתַאֲבָה אֶל מִשְׁפָּטֶיךָ בְכָל עֵת.
כא גָּעַרְתָּ זֵדִים אֲרוּרִים, הַשֹּׁגִים מִמִּצְו‍ֹתֶיךָ.
כב גַּל מֵעָלַי חֶרְפָּה וָבוּז, כִּי עֵדֹתֶיךָ נָצָרְתִּי.
כג גַּם יָשְׁבוּ שָׂרִים בִּי נִדְבָּרוּ, עַבְדְּךָ יָשִׂיחַ בְּחֻקֶּיךָ.
כד גַּם עֵדֹתֶיךָ שַׁעֲשֻׁעָי אַנְשֵׁי עֲצָתִי.

כה דָּבְקָה לֶעָפָר נַפְשִׁי, חַיֵּנִי כִּדְבָרֶךָ.
כו דְּרָכַי סִפַּרְתִּי וַתַּעֲנֵנִי, לַמְּדֵנִי חֻקֶּיךָ.
כז דֶּרֶךְ פִּקּוּדֶיךָ הֲבִינֵנִי, וְאָשִׂיחָה בְּנִפְלְאוֹתֶיךָ.
כח דָּלְפָה נַפְשִׁי מִתּוּגָה, קַיְּמֵנִי כִּדְבָרֶךָ.
כט דֶּרֶךְ שֶׁקֶר הָסֵר מִמֶּנִּי, וְתוֹרָתְךָ חָנֵּנִי.
ל דֶּרֶךְ אֱמוּנָה בָחָרְתִּי, מִשְׁפָּטֶיךָ שִׁוִּיתִי.
לא דָּבַקְתִּי בְעֵדְו‍ֹתֶיךָ, יְהוָה אַל תְּבִישֵׁנִי.
לב דֶּרֶךְ מִצְו‍ֹתֶיךָ אָרוּץ, כִּי תַרְחִיב לִבִּי.

לג הוֹרֵנִי יְהוָה דֶּרֶךְ חֻקֶּיךָ וְאֶצְּרֶנָּה עֵקֶב.
לד הֲבִינֵנִי וְאֶצְּרָה תוֹרָתֶךָ, וְאֶשְׁמְרֶנָּה בְכָל לֵב.
לה הַדְרִיכֵנִי בִּנְתִיב מִצְו‍ֹתֶיךָ, כִּי בוֹ חָפָצְתִּי.
לו הַט לִבִּי אֶל עֵדְו‍ֹתֶיךָ וְאַל אֶל בָּצַע.
לז הַעֲבֵר עֵינַי מֵרְאוֹת שָׁוְא, בִּדְרָכֶךָ חַיֵּנִי.
לח הָקֵם לְעַבְדְּךָ אִמְרָתֶךָ אֲשֶׁר לְיִרְאָתֶךָ.
לט הַעֲבֵר חֶרְפָּתִי אֲשֶׁר יָגֹרְתִּי כִּי מִשְׁפָּטֶיךָ טוֹבִים.
מ הִנֵּה תָּאַבְתִּי לְפִקֻּדֶיךָ, בְּצִדְקָתְךָ חַיֵּנִי.

מא וִיבֹאֻנִי חֲסָדֶךָ יְהוָה, תְּשׁוּעָתְךָ כְּאִמְרָתֶךָ.
מב וְאֶעֱנֶה חֹרְפִי דָבָר, כִּי בָטַחְתִּי בִּדְבָרֶךָ.
מג וְאַל תַּצֵּל מִפִּי דְבַר אֱמֶת עַד מְאֹד, כִּי לְמִשְׁפָּטֶךָ יִחָלְתִּי.
מד וְאֶשְׁמְרָה תוֹרָתְךָ תָמִיד לְעוֹלָם וָעֶד.
מה וְאֶתְהַלְּכָה בָרְחָבָה, כִּי פִקֻּדֶיךָ דָרָשְׁתִּי.
מו וַאֲדַבְּרָה בְעֵדֹתֶיךָ נֶגֶד מְלָכִים וְלֹא אֵבוֹשׁ.
מז וְאֶשְׁתַּעֲשַׁע בְּמִצְו‍ֹתֶיךָ אֲשֶׁר אָהָבְתִּי.
מח וְאֶשָּׂא כַפַּי אֶל מִצְו‍ֹתֶיךָ אֲשֶׁר אָהָבְתִּי, וְאָשִׂיחָה בְחֻקֶּיךָ.

מט זְכֹר דָּבָר לְעַבְדֶּךָ עַל אֲשֶׁר יִחַלְתָּנִי.
נ זֹאת נֶחָמָתִי בְעָנְיִי: כִּי אִמְרָתְךָ חִיָּתְנִי.
נא זֵדִים הֱלִיצֻנִי עַד מְאֹד, מִתּוֹרָתְךָ לֹא נָטִיתִי.
נב זָכַרְתִּי מִשְׁפָּטֶיךָ מֵעוֹלָם יְהוָה, וָאֶתְנֶחָם.
נג זַלְעָפָה אֲחָזַתְנִי מֵרְשָׁעִים, עֹזְבֵי תּוֹרָתֶךָ.
נד זְמִרוֹת הָיוּ לִי חֻקֶּיךָ בְּבֵית מְגוּרָי.
נה זָכַרְתִּי בַלַּיְלָה שִׁמְךָ יְהוָה, וָאֶשְׁמְרָה תּוֹרָתֶךָ.
נו זֹאת הָיְתָה לִּי, כִּי פִקֻּדֶיךָ נָצָרְתִּי.

נז חֶלְקִי יְהוָה אָמַרְתִּי, לִשְׁמֹר דְּבָרֶיךָ.
נח חִלִּיתִי פָנֶיךָ בְכָל לֵב, חָנֵּנִי כְּאִמְרָתֶךָ.
נט חִשַּׁבְתִּי דְרָכָי, וָאָשִׁיבָה רַגְלַי אֶל עֵדֹתֶיךָ.
ס חַשְׁתִּי וְלֹא הִתְמַהְמָהְתִּי, לִשְׁמֹר מִצְו‍ֹתֶיךָ.
סא חֶבְלֵי רְשָׁעִים עִוְּדֻנִי, תּוֹרָתְךָ לֹא שָׁכָחְתִּי.
סב חֲצוֹת לַיְלָה אָקוּם לְהוֹדוֹת לָךְ עַל מִשְׁפְּטֵי צִדְקֶךָ.
סג חָבֵר אָנִי לְכָל אֲשֶׁר יְרֵאוּךָ, וּלְשֹׁמְרֵי פִּקּוּדֶיךָ.
סד חַסְדְּךָ יְהוָה מָלְאָה הָאָרֶץ, חֻקֶּיךָ לַמְּדֵנִי.

סה טוֹב עָשִׂיתָ עִם עַבְדְּךָ, יְהוָה, כִּדְבָרֶךָ.
סו טוּב טַעַם וָדַעַת לַמְּדֵנִי, כִּי בְמִצְו‍ֹתֶיךָ הֶאֱמָנְתִּי.
סז טֶרֶם אֶעֱנֶה אֲנִי שֹׁגֵג, וְעַתָּה אִמְרָתְךָ שָׁמָרְתִּי.
סח טוֹב אַתָּה וּמֵטִיב, לַמְּדֵנִי חֻקֶּיךָ.
סט טָפְלוּ עָלַי שֶׁקֶר זֵדִים, אֲנִי בְּכָל לֵב אֱצֹּר פִּקּוּדֶיךָ.
ע טָפַשׁ כַּחֵלֶב לִבָּם, אֲנִי תּוֹרָתְךָ שִׁעֲשָׁעְתִּי.
עא טוֹב לִי כִי עֻנֵּיתִי, לְמַעַן אֶלְמַד חֻקֶּיךָ.
עב טוֹב לִי תוֹרַת פִּיךָ, מֵאַלְפֵי זָהָב וָכָסֶף.

עג יָדֶיךָ עָשׂוּנִי וַיְכוֹנְנוּנִי, הֲבִינֵנִי וְאֶלְמְדָה מִצְו‍ֹתֶיךָ.
עד יְרֵאֶיךָ יִרְאוּנִי וְיִשְׂמָחוּ, כִּי לִדְבָרְךָ יִחָלְתִּי.
עה יָדַעְתִּי יְהוָה כִּי צֶדֶק מִשְׁפָּטֶיךָ, וֶאֱמוּנָה עִנִּיתָנִי.
עו יְהִי נָא חַסְדְּךָ לְנַחֲמֵנִי, כְּאִמְרָתְךָ לְעַבְדֶּךָ.
עז יְבֹאוּנִי רַחֲמֶיךָ וְאֶחְיֶה, כִּי תוֹרָתְךָ שַׁעֲשֻׁעָי.
עח יֵבֹשׁוּ זֵדִים כִּי ‏‏שֶׁקֶר עִוְּתוּנִי, אֲנִי אָשִׂיחַ בְּפִקּוּדֶיךָ.
עט יָשׁוּבוּ לִי יְרֵאֶיךָ, (וידעו) וְיֹדְעֵי עֵדֹתֶיךָ.
פ יְהִי לִבִּי תָמִים בְּחֻקֶּיךָ, לְמַעַן לֹא אֵבוֹשׁ.

פא כָּלְתָה לִתְשׁוּעָתְךָ נַפְשִׁי, לִדְבָרְךָ יִחָלְתִּי.
פב כָּלוּ עֵינַי לְאִמְרָתֶךָ, לֵאמֹר "מָתַי תְּנַחֲמֵנִי?".
פג כִּי הָיִיתִי כְּנֹאד בְּקִיטוֹר, חֻקֶּיךָ לֹא שָׁכָחְתִּי.
פד כַּמָּה יְמֵי עַבְדֶּךָ?, מָתַי תַּעֲשֶׂה בְרֹדְפַי מִשְׁפָּט?
פה כָּרוּ לִי זֵדִים שִׁיחוֹת אֲשֶׁר לֹא כְתוֹרָתֶךָ.
פו כָּל מִצְו‍ֹתֶיךָ אֱמוּנָה, שֶׁקֶר רְדָפוּנִי, עָזְרֵנִי.
פז כִּמְעַט כִּלּוּנִי בָאָרֶץ, וַאֲנִי לֹא עָזַבְתִּי פִקֻּודֶיךָ.
פח כְּחַסְדְּךָ חַיֵּנִי, וְאֶשְׁמְרָה עֵדוּת פִּיךָ.

פט לְעוֹלָם יְהוָה, דְּבָרְךָ נִצָּב בַּשָּׁמָיִם.
צ לְדֹר וָדֹר אֱמוּנָתֶךָ, כּוֹנַנְתָּ אֶרֶץ וַתַּעֲמֹד.
צא לְמִשְׁפָּטֶיךָ עָמְדוּ הַיּוֹם, כִּי הַכֹּל עֲבָדֶיךָ.
צב לוּלֵי תוֹרָתְךָ שַׁעֲשֻׁעָי, אָז אָבַדְתִּי בְעָנְיִי.
צג לְעוֹלָם לֹא אֶשְׁכַּח פִּקּוּדֶיךָ, כִּי בָם חִיִּיתָנִי.
צד לְךָ אֲנִי, הוֹשִׁיעֵנִי, כִּי פִקּוּדֶיךָ דָרָשְׁתִּי.
צה לִי קִוּוּ רְשָׁעִים לְאַבְּדֵנִי, עֵדֹתֶיךָ אֶתְבּוֹנָן.
צו לְכָל תִּכְלָה רָאִיתִי קֵץ, רְחָבָה מִצְוָתְךָ מְאֹד.

צז מָה אָהַבְתִּי תוֹרָתֶךָ, כָּל הַיּוֹם הִיא שִׂיחָתִי.
צח מֵאֹיְבַי תְּחַכְּמֵנִי מִצְו‍ֹתֶךָ, כִּי לְעוֹלָם הִיא לִי.
צט מִכָּל מְלַמְּדַי הִשְׂכַּלְתִּי, כִּי עֵדְו‍ֹתֶיךָ שִׂיחָה לִי.
ק מִזְּקֵנִים אֶתְבּוֹנָן, כִּי פִקּוּדֶיךָ נָצָרְתִּי.
קא מִכָּל אֹרַח רָע כָּלִאתִי רַגְלָי, לְמַעַן אֶשְׁמֹר דְּבָרֶךָ.
קב מִמִּשְׁפָּטֶיךָ לֹא סָרְתִּי, כִּי אַתָּה הוֹרֵתָנִי.
קג מַה נִּמְלְצוּ לְחִכִּי אִמְרָתֶךָ, מִדְּבַשׁ לְפִי.
קד מִפִּקּוּדֶיךָ אֶתְבּוֹנָן, עַל כֵּן שָׂנֵאתִי כָּל אֹרַח שָׁקֶר.

קה נֵר לְרַגְלִי דְבָרֶךָ, וְאוֹר לִנְתִיבָתִי.
קו נִשְׁבַּעְתִּי וָאֲקַיֵּמָה, לִשְׁמֹר מִשְׁפְּטֵי צִדְקֶךָ.
קז נַעֲנֵיתִי עַד מְאֹד, יְהוָה חַיֵּנִי כִדְבָרֶךָ.
קח נִדְבוֹת פִּי רְצֵה נָא יְהוָה, וּמִשְׁפָּטֶיךָ לַמְּדֵנִי.
קט נַפְשִׁי בְכַפִּי תָמִיד, וְתוֹרָתְךָ לֹא שָׁכָחְתִּי.
קי נָתְנוּ רְשָׁעִים פַּח לִי, וּמִפִּקּוּדֶיךָ לֹא תָעִיתִי.
קיא נָחַלְתִּי עֵדְו‍ֹתֶיךָ לְעוֹלָם, כִּי שְׂשׂוֹן לִבִּי הֵמָּה.
קיב נָטִיתִי לִבִּי לַעֲשׂוֹת חֻקֶּיךָ, לְעוֹלָם עֵקֶב.

קיג סֵעֲפִים שָׂנֵאתִי, וְתוֹרָתְךָ אָהָבְתִּי.
קיד סִתְרִי וּמָגִנִּי אָתָּה, לִדְבָרְךָ יִחָלְתִּי.
קטו סוּרוּ מִמֶּנִּי מְרֵעִים, וְאֶצְּרָה מִצְו‍ֹת אֱלֹהָי.
קטז סָמְכֵנִי כְאִמְרָתְךָ וְאֶחְיֶה, וְאַל תְּבִישֵׁנִי מִשִּׂבְרִי.
קיז סְעָדֵנִי וְאִוָּשֵׁעָה, וְאֶשְׁעָה בְחֻקֶּיךָ תָמִיד.
קיח סָלִיתָ כָּל שׁוֹגִים מֵחֻקֶּיךָ, כִּי שֶׁקֶר תַּרְמִיתָם.
קיט סִגִים הִשְׁבַּתָּ כָל רִשְׁעֵי אָרֶץ, לָכֵן אָהַבְתִּי עֵדֹתֶיךָ.
קכ סָמַר מִפַּחְדְּךָ בְשָׂרִי, וּמִמִּשְׁפָּטֶיךָ יָרֵאתִי.

קכא עָשִׂיתִי מִשְׁפָּט וָצֶדֶק, בַּל תַּנִּיחֵנִי לְעֹשְׁקָי.
קכב עֲרֹב עַבְדְּךָ לְטוֹב, אַל יַעַשְׁקֻנִי זֵדִים.
קכג עֵינַי כָּלוּ לִישׁוּעָתֶךָ, וּלְאִמְרַת צִדְקֶךָ.
קכד עֲשֵׂה עִם עַבְדְּךָ כְחַסְדֶּךָ וְחֻקֶּיךָ לַמְּדֵנִי.
קכה עַבְדְּךָ אָנִי, הֲבִינֵנִי, וְאֵדְעָה עֵדֹתֶיךָ.
קכו "עֵת לַעֲשׂוֹת לַיהוָה" – הֵפֵרוּ תּוֹרָתֶךָ.
קכז עַל כֵּן אָהַבְתִּי מִצְו‍ֹתֶיךָ מִזָּהָב וּמִפָּז.
קכח עַל כֵּן כָּל פִּקּוּדֵי כֹל יִשָּׁרְתִּי, כָּל אֹרַח שֶׁקֶר שָׂנֵאתִי.

קכט פְּלָאוֹת עֵדְו‍ֹתֶיךָ, עַל כֵּן נְצָרָתַם נַפְשִׁי.
קל פֵּתַח דְּבָרֶיךָ יָאִיר, מֵבִין פְּתָיִים.
קלא פִּי פָעַרְתִּי וָאֶשְׁאָפָה, כִּי לְמִצְו‍ֹתֶיךָ יָאָבְתִּי.
קלב פְּנֵה אֵלַי וְחָנֵּנִי, כְּמִשְׁפָּט לְאֹהֲבֵי שְׁמֶךָ.
קלג פְּעָמַי הָכֵן בְּאִמְרָתֶךָ, וְאַל תַּשְׁלֶט בִּי כָל אָוֶן.
קלד פְּדֵנִי מֵעֹשֶׁק אָדָם, וְאֶשְׁמְרָה פִּקּוּדֶיךָ.
קלה פָּנֶיךָ הָאֵר בְּעַבְדֶּךָ, וְלַמְּדֵנִי אֶת חֻקֶּיךָ.
קלו פַּלְגֵי מַיִם יָרְדוּ עֵינָי, עַל לֹא שָׁמְרוּ תוֹרָתֶךָ.

קלז צַדִּיק אַתָּה יְהוָה, וְיָשָׁר מִשְׁפָּטֶיךָ.
קלח צִוִּיתָ צֶדֶק עֵדֹתֶיךָ, וֶאֱמוּנָה מְאֹד.
קלט צִמְּתַתְנִי קִנְאָתִי, כִּי שָׁכְחוּ דְבָרֶיךָ צָרָי.
קמ צְרוּפָה אִמְרָתְךָ מְאֹד, וְעַבְדְּךָ אֲהֵבָהּ.
קמא צָעִיר אָנֹכִי וְנִבְזֶה, פִּקֻּדֶיךָ לֹא שָׁכָחְתִּי.
קמב צִדְקָתְךָ צֶדֶק לְעוֹלָם, וְתוֹרָתְךָ אֱמֶת.
קמג צַר וּמָצוֹק מְצָאוּנִי, מִצְו‍ֹתֶיךָ שַׁעֲשֻׁעָי.
קמד צֶדֶק עֵדְו‍ֹתֶיךָ לְעוֹלָם, הֲבִינֵנִי וְאֶחְיֶה.

קמה קָרָאתִי בְכָל לֵב, עֲנֵנִי יְהוָה, חֻקֶּיךָ אֶצֹּרָה.
קמו קְרָאתִיךָ: "הוֹשִׁיעֵנִי!", וְאֶשְׁמְרָה עֵדֹתֶיךָ.
קמז קִדַּמְתִּי בַנֶּשֶׁף וָאֲשַׁוֵּעָה, (לדבריך) לִדְבָרְךָ יִחָלְתִּי.
קמח קִדְּמוּ עֵינַי אַשְׁמֻרוֹת, לָשִׂיחַ בְּאִמְרָתֶךָ.
קמט קוֹלִי שִׁמְעָה כְחַסְדֶּךָ, יְהוָה כְּמִשְׁפָּטֶךָ חַיֵּנִי.
קנ קָרְבוּ רֹדְפֵי זִמָּה, מִתּוֹרָתְךָ רָחָקוּ.
קנא קָרוֹב אַתָּה יְהוָה, וְכָל מִצְו‍ֹתֶיךָ אֱמֶת.
קנב קֶדֶם יָדַעְתִּי מֵעֵדֹתֶיךָ, כִּי לְעוֹלָם יְסַדְתָּם.

קנג רְאֵה עָנְיִי וְחַלְּצֵנִי, כִּי תוֹרָתְךָ לֹא שָׁכָחְתִּי.
קנד רִיבָה רִיבִי וּגְאָלֵנִי, לְאִמְרָתְךָ חַיֵּנִי.
קנה רָחוֹק מֵרְשָׁעִים יְשׁוּעָה, כִּי חֻקֶּיךָ לֹא דָרָשׁוּ.
קנו רַחֲמֶיךָ רַבִּים יְהוָה, כְּמִשְׁפָּטֶיךָ חַיֵּנִי.
קנז רַבִּים רֹדְפַי וְצָרָי, מֵעֵדְו‍ֹתֶיךָ לֹא נָטִיתִי.
קנח רָאִיתִי בֹגְדִים וָאֶתְקוֹטָטָה, אֲשֶׁר אִמְרָתְךָ לֹא שָׁמָרוּ.
קנט רְאֵה כִּי פִקּוּדֶיךָ אָהָבְתִּי, יְהוָה כְּחַסְדְּךָ חַיֵּנִי.
קס רֹאשׁ דְּבָרְךָ אֱמֶת, וּלְעוֹלָם כָּל מִשְׁפַּט צִדְקֶךָ.

קסא שָׂרִים רְדָפוּנִי חִנָּם, (ומדבריך) וּמִדְּבָרְךָ פָּחַד לִבִּי.
קסב שָׂשׂ אָנֹכִי עַל אִמְרָתֶךָ, כְּמוֹצֵא שָׁלָל רָב.
קסג שֶׁקֶר שָׂנֵאתִי וַאֲתַעֵבָה, תּוֹרָתְךָ אָהָבְתִּי.
קסד שֶׁבַע בַּיּוֹם הִלַּלְתִּיךָ עַל מִשְׁפְּטֵי צִדְקֶךָ.
קסה שָׁלוֹם רָב לְאֹהֲבֵי תוֹרָתֶךָ, וְאֵין לָמוֹ מִכְשׁוֹל.
קסו שִׂבַּרְתִּי לִישׁוּעָתְךָ יְהוָה, וּמִצְו‍ֹתֶיךָ עָשִׂיתִי.
קסז שָׁמְרָה נַפְשִׁי עֵדֹתֶיךָ, וָאֹהֲבֵם מְאֹד.
קסח שָׁמַרְתִּי פִקּוּדֶיךָ וְעֵדֹתֶיךָ, כִּי כָל דְּרָכַי נֶגְדֶּךָ.

קסט תִּקְרַב רִנָּתִי לְפָנֶיךָ יְהוָה, כִּדְבָרְךָ הֲבִינֵנִי.
קע תָּבוֹא תְּחִנָּתִי לְפָנֶיךָ, כְּאִמְרָתְךָ הַצִּילֵנִי.
קעא תַּבַּעְנָה שְׂפָתַי תְּהִלָּה, כִּי תְלַמְּדֵנִי חֻקֶּיךָ.
קעב תַּעַן לְשׁוֹנִי אִמְרָתֶךָ, כִּי כָל מִצְו‍ֹתֶיךָ צֶּדֶק.
קעג תְּהִי יָדְךָ לְעָזְרֵנִי, כִּי פִקּוּדֶיךָ בָחָרְתִּי.
קעד תָּאַבְתִּי לִישׁוּעָתְךָ יְהוָה, וְתוֹרָתְךָ שַׁעֲשֻׁעָי.
קעה תְּחִי נַפְשִׁי וּתְהַלְלֶךָּ, וּמִשְׁפָּטֶךָ יַעֲזְרֻנִי.
קעו תָּעִיתִי כְּשֶׂה אֹבֵד, בַּקֵּשׁ עַבְדֶּךָ, כִּי מִצְו‍ֹתֶיךָ לֹא שָׁכָחְתִּי.

 
 

1 תגובות על תיקון לנפטרים

  1. חיים מרדכי ויינר הגיב:

    אנא תעדכנו אותי כל פעם לפני תיקון לנפטרים וכדומה

חנות